Klachtenreglement

Klachtenreglement

Cornerstones Academy - Klachtenreglement

Inleiding

Cornerstones Academy heeft een klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten mensen die een training, workshop of cursus hebben gevolgd bij de Cornerstones Academy.
Hoewel wij ons best doen om de training, workshop of cursus goed mogelijk uit te voeren, kan het voorkomen dat u eens wat minder tevreden bent. Graag horen we dit zo snel mogelijk.

U kunt uw probleem bespreken met trainer of workshop-begeleider. Uw klacht kan zowel betrekking hebben op de daadwerkelijke training, workshop of cursus, als op een medewerker of de administratieve afwikkeling. Gaat het om de administratieve afhandeling van de training, workshop of cursus, dan kunt u direct contact opnemen met het kantoor van Cornerstones. We zullen er alles aan doen om dat probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u een officiële klacht wilt indienen, of dat wij u vragen om een klacht in te dienen. Hiervoor hebben we een klachtenprocedure welke waarborgt dat klachten door ons serieus en afdoende worden behandeld. Voor het melden van een officiële klacht vult u het bijgevoegde klachtenformulier in.

Begrippen

Klacht: Iedere schriftelijke uiting van onvrede van een deelnemer over een training, workshop of cursus van Cornerstones Academy met het verzoek op een onderzoek in te stellen en een oordeel te vellen.
Klager: Degene die een schriftelijke klacht bij Cornerstones Academy heeft ingediend Klachtencommissie: De Klachtencommissie van Cornerstones Academy betre
ffende trainingen, workshops en cursussen.
Directeur: de Directeur van Cornerstones, Leo Wieldraaijer-Vincent
Training, workshop of cursus: De training, Workshop of cursus die door, of namens, Cornerstones Academy wordt aangeboden of georganiseerd.
Trainer, workshop- of cursusbegeleider: de trainer, workshop- of cursusbegeleider die door, of namens, Cornerstones Academy de training, workshop of cursus begeleidt.

De klachtencommissie

De klachtencommissie bestaat in eerste instantie uit de persoon die in opdracht van Cornerstones Academy de training, workshop of cursus uitvoert en een medewerker van de Cornerstones Academy. Zij onderzoeken de klacht die is ingediend aan de hand van de beschreven klachtenprocedure. De klachtencommissie heeft de taak om bij haar ingediende klachten te onderzoeken en daarover een oordel te geven. Dit oordeel heeft de vorm van een advies aan de directeur. Uiterlijk twee weken na de ontvangst van het advies van de klachtencommissie maakt de directeur zijn schriftelijke reactie op het oordeel van de klachtencommissie bekend.

De klachtenprocedure

In de onderstaande stappen wordt de klachtenprocedure nader uitgelegd:

Stap 1: Voortraject klacht

Als u een klacht hebt, gaan we er vanuit dat deze zo spoedig mogelijk met de betrokkene besproken wordt. Het aanspreekpunt is in eerste instantie de trainer of de workshop-begeleider. De trainer of workshop-begeleider zal samen met u eerst proberen tot een passende oplossing te komen. Lukt dat niet, dan kunt u een officiële klacht indienen.

Stap 2: Indienen klacht

Wanneer u een klacht heeft, die u officieel wilt melden, vult u een klachtenformulier in. Soms zal ook een medewerker van onze organisatie, naar aanleiding van een klacht of probleem, voorstellen het klachtenformulier in te vullen. De klacht dient binnen een redelijke termijn na het ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. De geregistreerde klachten worden voor een periode van 3 jaar bewaard.

Het klachtenformulier (en eventuele bijlagen) stuurt u naar Cornerstones Academy, voorzien van datum en handtekening.

Stap 3: Behandeling van de klacht

Binnen vijf werkdagen na ontvangst van het klachtenformulier ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging. Ook wordt dan aangegeven hoe en op welk termijn een oplossing voor de klacht gezocht gaat worden. De klacht, rekening houdende met de aard ervan, zal zo spoedig mogelijk worden afgehandeld. Uiterlijk drie maanden na indiening zal de klacht worden afgehandeld. Mocht er een langere tijd nodig zijn om onderzoek te doen, dan de genoemde maximale termijn, dan zal de deelnemer hiervan in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel zal worden toegelicht. In deze brief staat verder met wie u tussentijds contact kunt opnemen over de voortgang.

Binnen de gestelde termijn hoort u van ons welke oplossing wij voorstellen. Om tot een goede oplossing te komen, zal met u telefonisch contact opgenomen worden. Wij komen met een concreet termijn waarbinnen eventuele maatregelen zullen worden gerealiseerd.

Stap 4: Externe klachtafhandeling

Bent u niet tevreden met de oplossing van de klacht en kan of wil Cornerstones Academy geen andere oplossing bieden, dan wordt in onderling overleg een onafhankelijke derde partij aangewezen.